Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
நோய்ப் புலனாய்வு போக்குகள்
பங்கீடுகளின் அடிப்படையிலான வாராந்த பிரச்சினைகள்
(ஆதாரம் H399) -
மாதம் வார இறுதி வாரம் பிரச்சினை
ஜனவரி 03.01.2020 1 4
ஜனவரி 10.01.2020 2 2872
ஜனவரி 17.01.2020 3 2619
ஜனவரி 24.01.2020 4 1213


© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது